Giải câu 13 bài Ôn tập chương 6 sgk Đại số 10 trang 157

  • 1 Đánh giá

Câu 13: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn phương án đúng

Cho .Tính giá trị của biểu thức \(B = {{4\sin \alpha + 5\cos \alpha } \over {2\sin \alpha - 3\cos \alpha }}\) là:

(A) (B)
(C) 13(D)

Bài làm:

Chia cả tử và mẫu cho ta được

Vậy chọn đáp án C

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021