Giải câu 15 bài Ôn tập chương 2 sgk Đại số 10 trang 51

  • 1 Đánh giá

Câu 15: trang 51 sgk Đại số 10

Hàm số

(A) Đồng biến trên khoảng

(B) Đồng biến trên khoảng

(C) Nghịch biến trên khoảng

(D) Đồng biến trên khoảng

Bài làm:

Hàm số với \(a>0\) nghịch biến trên \(\left(-∞, {{ - b} \over {2a}}\right)\),

đồng biến trên

Ta có: ta thấy \(y = x^2- 5x + 2\) đồng biến trên \(({5 \over 2} ; +∞)\)

Vậy mệnh đề (B) đúng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021