Giải câu 3 bài 2: Tập hợp

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 13 sgk toán Đại số 10

Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau

a) ;

b) .

Bài làm:

a) Các tập con của là: \(\left\{a\right\}; \,\left\{b\right\};\,\left\{\phi\right\}; \,A\).

b) Các tập con của là: \(\left\{0\right\},\,\left\{1\right\},\,\left\{2\right\},\,\left\{0,1\right\},\,\left\{0,2\right\},\,\left\{1,2\right\},\,\left\{\phi\right\},\,B\).

Chú ý: Tập hợp là tập hợp con của tất cả các tập hợp. Mỗi một tập hợp là tập hợp con của chính nó.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021