Giải câu 14 bài Ôn tập chương 2 sgk Đại số 10 trang 51

  • 1 Đánh giá

Câu 14: trang 51 sgk Đại số 10

Parabol có đỉnh là:

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

Tọa độ đỉnh của parabol là \(I\left ( {{ - b} \over {2a}},{{4ac - {b^2}} \over {4a}} \right )\)

Thay ta có đỉnh \(I\,\left ( {1 \over 3},{2 \over 3} \right )\)

Vậy chọn đáp án D

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021