Giải câu 7 bài: Ôn tập chương I

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 24 - sgk đại số 10

Thế nào là sai số tuyệt đối của một số gần đúng? Thế nào là độ chính xác của một số gần đúng?

Bài làm:

Sai số tuyệt đối của một số gần đúng

  • Nếu a là số gần đúng của số đúng thì $\Delta _{a}=\left | \overline{a} -a\right |$ được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng a.

Độ chính xác của một số gần đúng

  • Nếu thì $-d\leq \overline{a}-a\leq d <=> a-d\leq \overline{a}\leq a+d$
  • Khi đó : a là số gần đúng của với độ chính xác d.
  • Quy ước :
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021