Giải câu 2 bài 2: Biểu đồ sgk Đại số 10 trang 118

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 188 sgk Đại số 10

Xét bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 3 của .

a) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường dấp khúc tần số.

b) Hãy vẽ biểu đồ tần số hình cột, đường gấp khúc tần số.

c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ ở câu a, hãy nêu nhận xét về khối lượng của củ khoai tây được khảo sát.

Bài làm:

a) Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp ở câu 3 bài 1:

Lớp các khối lượng (gam)Tần sốTần suất (%)
Cộng

Biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất như sau:

Biểu đồ tần suất hình cột

Đường gấp khúc tần suất

b) Trong biểu đồ tần suất cũng như biểu đồ tần số, dạng hình cột hay đương gấp khúc đều có hình dạng như nhau. Ta chỉ thay các giá trị tương ứng ở trục trung sao cho phù hợp với đơn vị đo của bảng số liệu đã có. Vì vậy có thể dùng chính biểu đồ tần suất làm biểu đồ tần số hình cột nhưng thay số 40 ở trục tung thành 12; số 20 thành 6.

c) Theo biểu đồ trong câu a, ta thấy phần lớn các củ khoai được khảo sát ()có khối lượng từ \(80\)gam đến \(110\)gam

Số củ khoai tây có khối lượng từ đến \(100\)gam có tần suất lớn nhất.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021