Giải câu 2 bài 1: Đại cương về phương trình

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 57 - sgk đại số 10

Cho hai phương trình: và $3x = 4$

Nhân các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi:

a) Phương trình nhận được có tương đương một trong hai phương trình đã cho hay không?

b) Phương trình đó có phải là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình đã cho hay không?

Bài làm:

Nhân các vế tương ứng của hai phương trình đã cho ta được phương trình:

=>

Mặt khác:

a) Phương trình nhận được không tương đương một trong hai phương trình đã cho vì chúng không có cùng tập nghiệm (không tuân thủ theo phép biến đổi tương đương).

b) Phương trình nhận được không là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình đã cho vì nó không chưa tập nghiệm của một trong hai phương trình đã cho.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021