Giải bài 12 Ôn tập cuối năm sgk Đại số 10 trang 160

  • 1 Đánh giá

Bài 12: trang 161 sgk Đại số 10

Không sử dụng máy tính, hãy tính:

Bài làm:

Chú ý rằng:

Ta được:

\(\eqalign{
& {{\cos {{50}^0} - \cos {{45}^0} + \cos {{50}^0}} \over {\cos {{40}^0} - \cos {{45}^0} + \cos {{50}^0}}} - {{6.3({{\sqrt 3 } \over 3} + \tan {{15}^0})} \over {3(1 - {{\sqrt 3 } \over 3}\tan {{15}^0})}} \cr
& = 1 - 6({{\tan {{30}^0} + \tan {{15}^0}} \over {1 - \tan {{30}^0}.\tan {{15}^0}}}) \cr
& = 1 - 6\tan {45^0} = - 5 \cr} \)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021