Giải câu 7 bài ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình sgk Đại số 10 trang 107

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 107 sgk Đại số 10

Điều kiện của một bất phương trình là gì? Thế nào là hai bất phương trình tương đương?

Bài làm:

  • Điều kiện của bất phương trình là các điều kiện của ẩn sao cho các biểu thức \(f(x)\)và \(g(x)\)có nghĩa.
  • Hai bất phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.
  • Biến đổi một bất phương trình thành một bất phương trình có cùng tập nghiệm gọi là phép biến đổi tương đương.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021