Giải câu 9 bài: Ôn tập chương I

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 24 - sgk đại số 10

Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau:

A là tập hợp các hình tứ giác;

B là tập hợp các hình bình hành;

C là tập hợp các hình thang;

D là tập hợp các hình chữ nhật;

E là tập hợp các hình vuông;

G là tập hợp các hình thoi.

Bài làm:

Vì : hình vuông là hình chữ nhật nên E ⊂ D.

hình chữ nhật là hình bình hành nên D ⊂ B.

hình bình hành là hình thang nên B ⊂ C.

hình thang là hình tứ giác nên C ⊂ A.

Vậy E ⊂ D ⊂ B ⊂ C ⊂ A.

Mặt khác:

Vì : hình vuông là hình thoi nên E ⊂ G.

hình thoi là hình bình hành nên G ⊂ B.

Vậy E ⊂ G ⊂ B ⊂ C ⊂ A.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021