Giải bài 5: Số gần đúng. Sai số

  • 1 Đánh giá

Bài học với nội dung: Số gần đúng. Sai số. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 10, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Số gần đúng

  • Trong đo đạc, tính toán người ta thường chỉ nhận được những con số gần đúng với kết quả thực tế.
  • Ví dụ: Số

II. Sai số tuyệt đối

1. Sai số tuyệt đối của một số gần đúng

  • Nếu a là số gần đúng của số đúng thì $\Delta _{a}=\left | \overline{a} -a\right |$ được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng a.

2. Độ chính xác của một số gần đúng

  • Nếu thì $-d\leq \overline{a}-a\leq d <=> a-d\leq \overline{a}\leq a+d$
  • Khi đó : a là số gần đúng của với độ chính xác d.
  • Quy ước :

III. Quy tròn số gần đúng

  • Nếu chữ số sau hàng quy tròn < 5 thì ta thay nó và các chữ số bên phải nó bởi chữ số 0.
  • Nếu chữ số sau hàng quy tròn 5 thì ta cũng làm tròn như trên nhưng cộng thêm một đơn vị vào chữ số của hàng quy tròn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 23 - sgk đại số 10

Biết

Viết gần đúng theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 23 - sgk đại số 10

Chiều dài một cái cầu đo được là:

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 1745,25.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 23 - sgk đại số 10

a) Cho số gần đúng của π là a = 3,141592653589 với độ chính xác là . Hãy viết số quy tròn của a.

b) Cho b = 3,14 và c = 3,1416 là những giá trị gần đúng của π. Hãy ước lượng sai số tuyệt đối của b và c.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem