Giải bài 6 Ôn tập cuối năm sgk Đại số 10 trang 160

  • 1 Đánh giá

Bài 6: trang 160 sgk Đại số 10

a) Xét dấu biểu thức

b) Lập bảng biến thiên và vẽ trong cùng một hệ tọa độ vuông góc các đồ thị của các hàm số sau

Tính tọa độ các giao điểm và \(B\) của \((C_1)\) và \((C_2)\)

c) Tính các hệ số để hàm số \(y = ax^2+ bx + c\) có giá trị lớn nhất bằng \(8\) và đồ thị của nó đi qua \(A\) và \(B\).

Bài làm:

a)

với \(x < -2\) hoặc \(x > 1\)

với \(-2 ≤ x ≤ 1\)

b)

Bảng biến thiên:

Hàm số :

Bảng biến thiên:

Đồ thị (C1) và (C2)

Hoành độ các giao điểm và \(B\) của (C1) và (C2) là nghiệm của phương trình

c) Giải hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
{{ac - {b^2}} \over {4a}} \hfill \cr
a{( - 2)^2} + b( - 2) + c = 0 \hfill \cr
a{(1)^2} + b(1) + c = 6 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
a = - 2,b = 0,c = 8 \hfill \cr
a = - {2 \over 9},b = {{16} \over 9},c = {{40} \over 9} \hfill \cr} \right.\)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021