Giải câu 7 bài 1: Mệnh đề

  • 1 Đánh giá

Bài 7: Trang 10 - sgk đại số 10

Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai cuả nó.

a) : n chia hết cho n;

b) ;

c) ;

d)

Bài làm:

a) Có một số tự nhiên n không chia hết cho chính nó. Mệnh đề này đúng vì n=0 ∈ N, 0 không chia hết cho 0.

b) ∃x ∈ Q: x2=2: "Bình phương của một số hữu tỉ là một số khác 2". Mệnh đề đúng.

c) ∀x ∈ R: x< x+1: ∃x ∈ R: x≥x+1= "Tồn tại số thực x không nhỏ hơn số ấy cộng với 1". Mệnh đề này sai.

d) ∃x ∈ R: 3x=x2+1: ∀x ∈ R: 3x ≠ x2+1= "Tổng của 1 với bình phương của số thực x luôn luôn không bằng 3 lần số x". Mệnh đề sai

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021