Giải câu 12 bài: Ôn tập chương III

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 71 - sgk đại số 10

Tìm hai cạnh của một mảnh vườn hình chữ nhật trong hai trường hợp.

a) Chu vi 94,4m và diện tích là .

b) Hiệu của hai cạnh là 12,1m và diện tích là .

Bài làm:

Gọi hai cạnh của mảnh vườn theo thứ tự là x, y.

Ta có:

Theo định lí Vi-ét => x, y là các nghiệm của phương trình:

=> Chiều rộng là 15,7m.

Chiều dài là 31,5m.

b) Ta có:

=> x và (–y) là các nghiệm của phương trình:

=> Chiều rộng là 27,5m.

Chiều dài là 39,6m.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021