Giải câu 1 bài Ôn tập cuối năm sgk Đại số 10 trang 159

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 159 sgk Đại số 10

Hãy phát biểu các khẳng định sau đây dưới dạng điều kiện cần và đủ.

Tam giác vuông tại \(A\)thì \(BC^2= AB^2+AC^2\)

Tam giác có các cách cạnh thỏa mãn hệ thức \(BC^2 = AB^2+AC^2\)thì vuông tại \(A\).

Bài làm:

Điều kiện cần và đủ để tam giác vuông tại \(A\)là độ dài các cạnh của tam giác phải thỏa mãn hệ thức :

Trong đó là độ dài các cạnh tương ứng: BC, AC, AB.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021