Giải câu 3 bài 1: Hàm số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 39 - sgk đại số 10

Cho hàm số . Các điểm sau có thuộc đồ thị của hàm số không ?

a)

b)

c)

Bài làm:

Tập xác định của hàm số là D = R.

a) Ta có:

Vậy điểm M(-1; 6) thuộc đồ thị hàm số.

b) Ta có:

Vậy N(1; 1) không thuộc đồ thị hàm số.

b) Ta có:

Vậy điểm P(0 ; 1) thuộc đồ thị hàm số.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021