Giải câu 1 bài: Ôn tập chương III

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 70 - sgk đại số 10

Khi nào hai phương trình được gọi là tương đương ? Cho ví dụ.

Bài làm:

Hai phương trình được coi là tương đương <=> Có cùng tập nghiệm.

Ví dụ minh họa:

Trên là hai phương trình tương đương vì chúng có cùng tập nghiệm là {1, 2}.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021