Giải câu 2 bài 5: Số gần đúng. Sai số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 23 - sgk đại số 10

Chiều dài một cái cầu đo được là:

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 1745,25.

Bài làm:

Ta có:

=> độ chính xác của số đo là 0,01 m.

Chữ số 5 ở hàng phần trăm nên không đáng tin => ta phải bỏ theo quy tắc làm tròn.

Số quy tròn của 1745,25m là 1745,3 m.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021