Giải câu 6 bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 62, 63 - sgk đại số 10

Giải các phương trình

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a) (1)

Khi

=> (1) <=>

<=> (nhận)

Khi

=> (1) <=>

<=>

<=>

Vậy phương trình có hai nghiệm là: và $x=-\frac{1}{5}$.

b)

<=>

<=>

<=>

Vậy phương trình có nghiệm .

c)

Đk: <=> $\left\{\begin{matrix}x\neq -1 & \\ x\neq \frac{3}{2} & \end{matrix}\right.$

<=> (3)

Khi

=> (3) <=>

<=>

<=> (t/m)

Khi

=> (3) <=>

<=>

<=> (loại)

Vậy phương trình có hai nghiệm .

d) (4)

Khi

=> (4) <=>

<=>

<=> (nhận) ; $x = -4$ (loại)

Khi

=> (4) <=>

<=>

<=> (nhận) ; $x = -1$ (loại)

Vậy phương trình có hai nghiệm: .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021