Giải câu 1 bài 1: Mệnh đề

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 9 - sgk đại số 10

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

a) ;

b) ;

c) ;

d)

Bài làm:

Tất cả các câu trên đều là mệnh đề.

a) Mệnh đề sai;

b) Mệnh đề chứa biến;

c) Mệnh đề chứa biến;

d) Mệnh đề đúng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021