Giải câu 14 bài: Ôn tập chương I

  • 1 Đánh giá

Câu 14: Trang 25 - sgk đại số 10

Chiều của một ngọn đồi là .

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 347,13.

Bài làm:

Số quy tròn của là $h = 347$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021