Giải câu 2 bài Ôn tập chương 6 sgk Đại số 10 trang 155

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 155 sgk Đại số 10

Nêu định nghĩa của và giải thích vì sao ta có:

Bài làm:

Ta có:

Trường hợp 1: chẵn

Trường hợp 2: lẻ

Chứng minh tương tự ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021