Giải câu 1 bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn sgk Đại số 10 trang 99

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 94 sgk Đại số 10

Biểu diễn hình học tập nghiệm của các bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a.

b.

Bài làm:

a.

Tập nghiệm của bất phương trình là:

Để biểu diễn tập nghiệm trên mặt phẳng tọa độ, ta thực hiện các bước sau:

  • Vẽ đường thẳng
  • Lấy điểm gốc tọa độ

Ta thấy: .

Nên là một nghiệm của bất phương trình.

Vậy nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng (không kể bờ) chứa gốc \(O(0; 0)\)là tập hợp các điểm biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình đã cho (nửa mặt phẳng không bị tô màu)

b.

Tập nghiệm của bất phương trình là:

  • Vẽ đường thẳng
  • Lấy điểm

Ta thấy .

Nên là một nghiệm của bất phương trình.

Vậy nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng (không kể bờ) chứa gốc \(O(0; 0)\) là tập hợp các điểm biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình đã cho (nửa mặt phẳng không bị tô màu)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021