Giải câu 4 bài 3: Hàm số bậc hai

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 49 - sgk đại số 10

Xác định a, b, c biết parabol đi qua điểm A(8 ; 0) và có đỉnh là I(6 ; -12).

Bài làm:

Vì parabol đi qua điểm A(8 ; 0) và có đỉnh là I(6 ; -12) nên:

<=>

<=>

<=>

Vậy parabol đó là:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021