Giải câu 3 bài 5: Số gần đúng. Sai số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 23 - sgk đại số 10

a) Cho số gần đúng của π là a = 3,141592653589 với độ chính xác là . Hãy viết số quy tròn của a.

b) Cho b = 3,14 và c = 3,1416 là những giá trị gần đúng của π. Hãy ước lượng sai số tuyệt đối của b và c.

Bài làm:

a) Bỏ chữ số 5 ngay phía sau chữ số 3, rồi cộng thêm 1 vào chữ số 3 đó, ta được số quy tròn là: 3,141592654.

b) Viết b = 3,14; ta có sai số tuyệt đối không quá 0,002.

=> Cách viết này có 3 chữ số đáng tin.

Viết c = 3,1416 ta có sai số không quá .

=> Cách viết này có 5 chữ số đáng tin.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021