Giải câu 13 bài: Ôn tập chương III

  • 1 Đánh giá

Câu 13: Trang 71 - sgk đại số 10

Hai người quét sân. Cả hai người cùng quét sân hết 1 giờ 20 phút, trong khi nếu chỉ quét một mình thì người thứ nhất quét nhiều hơn 2 giờ so với người thứ hai. Hỏi mỗi em quét sân một mình thì hết mấy giờ?

Bài làm:

Gọi x giờ là thời gian quét một mình hết sân của người thứ nhất.

=> Thời gian quét một mình của người thứ hai là: (giờ ). ( $x>2$).

Ta có:

<=> ( nhận); $x_{2}=\frac{2}{3}$ (loại)

Vậy thời gian để quét một mình xong sân của người thứ nhất là 4 giờ.

Thời gian quét một mình của người thứ hai là: 4 -2 = 2 giờ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021