Giải câu 1 bài 2: Giá trị lượng giác của một cung – sgk Đại số 10 trang 148

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 148 sgk Đại số 10

Có cung nào mà \(\sinα\) nhận các giá trị tương ứng sau đây không?

a) b)
c) d)

Bài làm:

Ta có

a) Ta thấy

Vậy có cung sao cho \(sin α = -0,7\)

b) Ta thấy .

Vậy không có cung có \(\sin\,\alpha = \frac{4}{3}\)

c) Ta thấy

Vậy không tồn tại cung thỏa mãn.

d) Ta thấy

Vậy không tồn tại cung thỏa mãn.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021