Giải câu 1 bài 3: Các phép toán tập hợp

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 15 - sgk đại số 10

Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN", B là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM'.

Hãy xác định A ∩ B, A ∪ B, A\B, B\A.

Bài làm:

A= {C, Ê, H, I, N, O, T}

B = {A, Ă, C, Ê, K, I, G, O, Ô, M, N, S, T, Y}

A ∩ B = {C, Ê, I, N, O, T}

A ∪ B = {A, Ă, C, E, Ê, G, H, I, K, M, N, O, Ô, S, T, Y}.

A\B = {H}.

B\A = (A,Ă,G,Ô,M,S,Y,K)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021