Giải câu 2 bài 3: Công thức lượng giác sgk Đại số 10 trang 154

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 154 sgk Đại số 10

Tính

a) ), biết \(\sinα = \frac{1}{\sqrt{3}}\) và \(0 < α < \frac{\pi }{2}\).

b) ), biết \(\cosα = -\frac{1}{3}\) và \( \frac{\pi }{2} < α < π\)

c) biết \(\sin a = \frac{4}{5}\), \(0^0< a < 90^0\) và \(\sin b = \frac{2}{3}\), \(90^0< b < 180^0\)

Bài làm:

a) Vì nên \(\sinα > 0, \cosα > 0\)

b) Vì nên \(\sinα > 0, \cosα < 0, \tanα < 0, \cotα < 0\)

c) Vì

Ta lại có:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021