Giải câu 16 bài Giải bài tập trắc nghiệm chương 4 sgk Đại số 10 trang 108

  • 1 Đánh giá

Câu 16: trang 108 sgk Đại số 10

Bất phương trình : có nghiệm khi

(A).

(B).

(C).

(D).

Bài làm:

  • Vậy (A) sai
  • Vậy (B) sai
  • , bất phương trình trở thành \(–x+1< 0\) có nghiệm. Vậy (C) đúng.
  • thì có \(0,25x^2-0,5x+1,25 > 0 ;∀x\). Vậy (D) sai.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021