Giải câu 2 bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn sgk Đại số 10 trang 99

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 99 sgk Đại số 10

Biểu diễn hình học tập nghiệm của các hệ bất phương trình hai ẩn sau.

a)

b)

Bài làm:

a)

Vẽ ba đường thẳng

Sau đó ta xác định các miền nghiệm của từng bất phương trình.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền không bị tô đậm ở hình bên dưới (không kể các bờ).

b)

Vẽ ba đường thẳng

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác bao gồm cả các điểm trên cạnh \(AC\) và cạnh \(BC\) (không kể các điểm của cạnh \(AB\)).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021