Giải câu 1 bài 1: Bất đẳng thức sgk Đại số 10 trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 79 sgk Đại số 10

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị của ?

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta thấy:

  • Khẳng định a chỉ đúng khi
  • Khẳng định b chỉ đúng khi
  • Khẳng định c chỉ đúng khi
  • Khẳng định d đúng với mọi giá trị của

Vậy chọn đáp án D

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021