Giải câu 1 bài 1: Đại cương về phương trình

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 57 - sgk đại số 10

Cho hai phương trình: và $2x = 3$

Cộng các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi:

a) Phương trình nhận được có tương đương với một trong hai phương trình đã cho hay không?

b) Phương trình đã cho có phải là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình đã cho hay không?

Bài làm:

a) Cộng các vế tương ứng của hai phương trình ta được:

Mặt khác:

=> phương trình mới không tương đương với một trong hai phương trình đã cho.

b) Phương trình này không phải là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình.

Bởi vì nghiệm của một trong hai phương trình đã cho không phải là nghiệm của phương trình mới.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021