Giải câu 2 bài Ôn tập chương 5 – sgk Đại số 10 trang 129

 • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 129 sgk Đại số 10

Nêu rõ cách tính của: số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn.

Bài làm:

a) Số trung bình cộng

 • Bảng phân bố rời rạc

 • Bảng phân bố ghép lớp

Trong tất cả các trường hợp

  • là số các số liệu thống kế
  • là tần số của giá trị \(x_i\)
  • là giá trị trung tâm của lớp ghép
  • là tần suất của giá trị \(x_i,\)của giá trị trung tâm \(c_i\)

b) Số trung vị

 • Bước 1. Sắp thứ tự các số liệu thống kế thành dãy không giảm
 • Bước 2. Số đứng giữa của dãy này là số trung vị

(Nếu trong dãy này có hai số đứng giữa thì số trung vị là trung bình cộng của hai số đứng giữa này).

c) Mốt: Đó là giá trị có tần số lớn nhất.

d) Phương sai

 • Bước 1. Tìm số trung bình cộng
 • Bước 2. Bình phương các độ lệch của mỗi số liệu
 • Bước 3. Tìm trung bình cộng của

Kết quả là (phương sai)

e) Độ lệch chuẩn

 • Bước 1. Tính phương sai :
 • Bước 2. Căn bậc hai của . Đó là độ lệch chuẩn
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021