Giải câu 1 bài 2: Hàm số y = ax + b

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 41, 42 - sgk đại số 10

Vẽ đồ thị của các hàm số:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Đồ thị:

a) b)

Hướng dẫn giải câu 1 bài Hàm số y= ax + b Hướng dẫn giải câu 1 bài Hàm số y= ax + b

c) d)

Hướng dẫn giải câu 1 bài Hàm số y= ax + b Hướng dẫn giải câu 1 bài Hàm số y= ax + b

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021