Giải câu 10 bài: Ôn tập chương I

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 24 - sgk đại số 10

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) ;

b) ;

c) .

Bài làm:

a) Ta có bảng giá trị sau:

Hướng dẫn giải câu 10 bài Ôn tập chương I

=> .

b)

c) Vì n ∈ N nên:

nếu n = 0 hoặc n chẵn.

nếu n lẻ.

=> .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021