Giải câu 15 bài: Ôn tập chương I

  • 1 Đánh giá

Câu 15: Trang 25 - sgk đại số 10

Những quan hệ nào trong các quan hệ sau đây là đúng?

a)

b)

c)

d)

e)

Bài làm:

Những quan hệ đúng là:

a)

c)

e)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021