Giải câu 3 bài 2: Hàm số y = ax + b

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 42 - sgk đại số 10

Viết phương trình của các đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm ;

b) Đi qua điểm và song song với Ox.

Bài làm:

a) Phương trình đường thẳng AB có dạng : (a, b là hằng số)

Ta có:

Vậy phương trình đường thẳng AB là: .

b) Đường thẳng Δ cần tìm song song với Ox => .

=> phương trình đường thẳng Δ có dạn: .

Mặt khác: Δ đi qua A(1 ; -1) => .

Vậy phương trình đường thẳng Δ là: .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021