Giải câu 1 bài 28: Không khí Sự cháy

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 99 sgk hóa 8

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần của không khí ?

a) 21% nitơ, 78% oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…)

b) 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi ;

c) 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2,CO, khí hiếm,…)

d) 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

Bài làm:

Đáp án C.

  • Thành phần theo thể tích của không khí là 78% nitơ, 21% oxi, 1% các khí khác (khí cacbonic, hơi nước, khí hiếm,…)
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021