Giải câu 1 bài : Bảng chia 2

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 109 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

6 : 2 = 2 : 2 =

4 : 2 = 8 : 2 =

10 : 2 = 12 : 2 =

20 : 2 =

14 : 2 =

18 : 2 =

16 : 2 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào bảng chia 2 vừa học các con tính nhẩm được các phép tính chia trên.

Kết quả như sau:

6 : 2 = 3 2 : 2 = 1

4 : 2 = 2 8 : 2 = 4

10 : 2 = 5 12 : 2 = 6

20 : 2 = 10

14 : 2 = 7

18 : 2 = 9

16 : 2 = 8

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021