Giải câu 1 bài : Thừa số Tích

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 94 sgk toán lớp 2

Viết các tổng sau dưới dạng tích (theo mẫu):

Mẫu : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5

a) 9 + 9 + 9 =

b) 2 + 2 + 2 + 2 =

c) 10 + 10 + 10 =

Bài làm:

a) 9 + 9 + 9 là số 9 lấy 3 lần, nên phép nhân là:

9 + 9 + 9 = 9 x 3

b) 2 + 2 + 2 + 2 là số 2 lấy 4 lần, nên phép nhân là:

2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 4

c) 10 + 10 + 10 là số 10 lấy 3 lần, nên phép tính nhân là:

10 + 10 + 10 = 10 x 3

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021