Giải câu 4 bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 105

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 105 sgk toán lớp 2

Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 7 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa ?

Bài làm:

Tóm tắt

1 đôi đũa: 2 chiếc đũa.

7 đôi đũa có ? chiếc đũa.

Lời giải

7 đôi đũa có số chiếc đũa là:

2 x 7 = 14 (chiếc đũa)

Đáp số: 14 chiếc đũa.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021