Giải câu 1 bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 90

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 90 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 27; 54 + 29; 67 + 5

b) 61 - 28; 70 - 32; 83 - 8

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta đặt phép tính theo hàng dọc, rồi thực hiện phép tính trừ lần lượt từ hàng đơn vị đến hàng chục:

Kết quả thu được như sau:

Giải bài : Luyện tập chung  - Toán lớp 2 trang 90

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021