Giải câu 1 bài tính giá trị của biểu thức ( tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 80 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức

a) 253 + 10 x 4

41 x 5 - 100

93 – 48 : 8

b) 500 + 6 x 7

30 x 8 + 50

69 + 20 x 4

Bài làm:

  • 253 + 10 x 4 = 253 + 40

= 293

  • 41 x 5 - 100 = 205 - 100

= 105

  • 93 – 48 : 8 = 93 - 6

= 87

  • 500 + 6 x 7 = 500 + 42

= 542

  • 30 x 8 + 50 = 240 + 50

= 290

  • 69 + 20 x 4 = 69 + 80

= 149

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021