Giải câu 1 trang 28 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 28 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

a) \sqrt{180}$ + $\sqrt{20}$ - $\sqrt{45}$ + 5 ; b) 3$\sqrt{\frac{1}{3}}$ + \sqrt{48}$ - 2$\sqrt{3}$ ;

c) - $\sqrt{18a^{3}}$ + 4$\sqrt{\frac{a}{2}}$ ; d) $\sqrt{\frac{a}{1 + 2b + b^{2}}}$.$\sqrt{\frac{4a + 8ab + 4ab^{2}}{225}}$.

Bài làm:

a) \sqrt{180}$ + $\sqrt{20}$ - $\sqrt{45}$ + 5 = $\frac{1}{4}$.6$\sqrt{5}$ + 2$\sqrt{5}$ - 3$\sqrt{5}$ + 5 = $\frac{\sqrt{5}}{2}$ + 5

b) 3 + $\frac{1}{4}$$\sqrt{48}$ - 2$\sqrt{3}$ = 3$\frac{\sqrt{3}}{3}$ + $\frac{1}{4}$.4$\sqrt{3}$ - 2$\sqrt{3}$ = 0

c) - $\sqrt{18a^{3}}$ + 4$\sqrt{\frac{a}{2}}$ = - 3a + 4.$\frac{\sqrt{2a}}{2}$ = 3 - 3a = 3(1 - a)

d) .$\sqrt{\frac{4a + 8ab + 4ab^{2}}{225}}$ = $\sqrt{\frac{a}{(1 + 2b + b^{2}}}$.$\sqrt{\frac{4a(1 + 2ab + b^{2})}{225}}$ = $\frac{2a}{15}$.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021