Giải câu 1 trang 31 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 31 sách VNEN 8 tập 2

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) (- 6) . 5 < (- 5) . 5 ; b) (- 6) . (- 3) < (- 5) . (- 3) ;

c) ( -2015) . ( -2017) ( -2017) . 2016 ; d) - 3$x^{2}$ 0.

Bài làm:

a) Ta có: (- 6) < ( - 5)

Nhân 5 vào 2 vế của bất phương trình ta được: (- 6) . 5 < (- 5) .5

Vậy khẳng định (- 6) . 5 < (- 5) .5 là đúng

b) Ta có: (- 6) < ( - 5)

Nhân (- 3) vào 2 vế của bất phương trình ta được: (- 6) . (- 3) > (- 5) . (- 3)

Vậy khẳng định (- 6) . (- 3) < (- 5) . (- 3) là sai

c) Ta có: (- 2015) 2016

Nhân (- 2017) vào 2 vế của bất phương trình ta được: (- 2015) . (- 2017) (- 2017) . 2016

Vậy khẳng định (- 2015) . (- 2017) (- 2017) . 2016 là sai

d) Ta có: $\geq $ 0

Nhân (- 3) vào 2 vế của bất phương trình ta được: (- 3) . $\leq $ (- 3) . 0 $\Leftrightarrow $ - 3 $\leq $ 0

Vậy khẳng định - 3 $\leq $ 0 là đúng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021