Giải câu 12 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 73

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 2, -17, 5, 1, -2, 0

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -101, 15, 0, 7, -8, 2001

Bài làm:

Ta có:

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: -17, -2, 0, 1, 2, 5.

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: 2001, 15, 7, 0, -8, -101.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021