Giải câu 2 bài 11: Bài luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 41 SGK)

Cho biết nhóm công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau ( X,Y là những nguyên tố nào đó) : XO, YH3. Hãy chọn công thức hóa học nào cho phù hợp của X với Y trong số các công thức cho sau đây:

XY3 (a) , X3Y (b) , X2Y3 (c) , X3Y2 (d), XY (e).

Bài làm:

Đáp án d đúng

Theo đề bài công thức hóa học hợp chất của nguyên tố XO và YH3, với O hóa trị II, và H hóa trị I.

=> X có hóa trị II và Y có hóa trị III

=>Công thức hóa học đúng nhất cho hợp chất X và Y là X3Y2.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021