Giải câu 2 bài tháng, năm trang 108 sgk toán 3

  • 3 Đánh giá

Câu 2: Trang 108 - sgk toán lớp 3

Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005:

Xem tờ lịch rồi trả lời các câu hỏi sau:

  • Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ mấy?
  • Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày thứ mấy?
  • Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật?
  • Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào?

Bài làm:

  • Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ sáu
  • Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày thứ 4 ngày 31
  • Tháng 8 có bốn ngày chủ nhật
  • Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày 28

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021