Giải câu 2 trang 09 sách toán VNEN lớp 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 09 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) .$\sqrt{0,2}$ ; b) $\sqrt{500}$.$\sqrt{3,2}$ ; c) $\sqrt{500}$.$\sqrt{1,25}$ ; d) $\sqrt{1,5}$.$\sqrt{\frac{2}{3}}$.

Bài làm:

a) .$\sqrt{0,2}$ = $\sqrt{0,36}$ = 0,6.

b) .$\sqrt{3,2}$ = $\sqrt{1600}$ = 40.

c) .$\sqrt{1,25}$ = $\sqrt{625}$ = 25.

d) .$\sqrt{\frac{2}{3}}$ = $\sqrt{1}$ = 1.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021